Universal Blimp Mount
RØDE Blimp的轻质安装转接头

或者从我们推荐的在线零售商购买Universal Blimp Mount United states

更改您的位置

查看所有零售商

13 在线零售商销售 Universal Blimp Mount

RØDE Universal Blimp Mount是RØDE Blimp防风罩支架防震系统的可更换支架转接头。 它能够简单和轻巧地安装到Blimp悬臂杆、吊杆支架或任何其他3/8“螺纹安装装置上。

Universal Blimp Mount 规格
Universal Blimp Mount 规格
等效噪音水平(A-加权) 60.00g
等效噪音水平(A-加权)65.00mmH x 95.00mmW x 45.00mmD
保修 1 年
Universal Blimp Mount 支持
    联系我们

    如果您有关于者支持方面的问题,请进入我们的联系页面与我们联系,或者在此寻找您当地的经销商

    兼容配件
    相关产品